Krevende utbygginger. Danske Heinsen & Agger har ansvaret for rørgater og flere tekniske installasj

Løser stort avfallsproblem

06.02.08: Forbrenningsanlegget på Langemyr nord for Kristiansand får en kapasitet på 120 000 tonn/år. Det tilsvarer avfallsmengden i Agder-regionen. Dermed blir regionen kvitt et stor miljø, klima –og avfallsproblem i en periode hvor det innføres deponiforbud for husholdningsavfall.

0

-Fjernvarmen er konkurransedyktig når den kommer fra overskuddsvarme og et forbrenningsanlegg basert på avfall, sier Rolf Julin som er teknisk sjef i Agder Energi Varme. Han har hovedansvaret for de tekniske sidene knyttet til Agder Energis utbygging av fjernvarme i Agder-fylkene. Men han er også opptatt av de økonomiske og miljømessige sidene i fjernvarmeprosjektene.

Arendal snart ferdig
-Vi er i sluttfasen med fjernvarmeprosjektet i Arendal. Det blir ferdig i februar-mars og får en kapasitet på 15 GWh, nok til å dekke varmebehovet i en rekke bygninger på strekningen Vestregate, Blødekjær og Parkveien. Fjernvarmen er basert på en kombinasjon av deponigass og biobrensel med fyringsolje som reserve. Det kan utvides seinere, forklarer Julin.
-En gassledning skal frakte metangass fra Heftingsdalen avfallsdeponi til den nye fjernvarmesentralen i Blødekjær som stod ferdig for kort tid siden. I tillegg til Arendal skal vi også bygge et lite biobasert fjernvarmeanlegg i Risør. Anlegget vil i første omgang få en kapasitet på 2,5 GWh og stå ferdig om 2-3 år, sier Julin til slutt.

.