Kommunene kan stille krav om vannbåren varme

Ny plandel i plan- og bygningsloven

0

Når nye områder skal bygges ut, kan kommunen stille krav om at det i skal legge til rette for at bygninger og anlegg skal forsynes med vannbåren varme.

Overgang fra for eksempel individuelle oljefyringsanlegg til fjernvarmeanlegg basert på fornybar energi, vil være et viktig bidrag til reduserte utslipp fra oppvarming. Etter den nye loven kan kommunen fastsette dette i kommuneplanen og følge opp kravet når det utarbeides reguleringsplaner og utbyggingsavtaler for konkrete utbyggingsprosjekter. Det vil fortsatt være nødvendig med konsesjon for utbygging av et fjernvarmeanlegg.


Loven gir kommunene hjemmel til å utarbeide lokale klima og energiplaner som en kommunedelplaner.

I slike planer kan det inngå kartlegging av lokale energiressurser som jordvarme, biodrivstoff, vindkraft mv. og avklaring av løsninger for utnyttelse av slike ressurser. Klimaplanene vil kunne romme tiltak på en rekke områder, også innenfor areal- og transportplanleggingen.

Fakta om lovbestemmelsene:
 • Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme (ny).
 • De områdene som omfattes av denne bestemmelsen kan vises som hensynssone på plankartet (denne bestemmelsen er ny)
 • Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte reguleringsplan (ny som reguleringsbestemmelse)
 • Kommunen kan fastsette en rekkefølgebestemmelse som gjør at et område ikke kan bygges ut før energiforsyningen er løst.
 • Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger påta seg utbyggingen.
 • Utbygging av vannbåren varme krever fortsatt konsesjon etter energiloven.
 • Når det foreligger konsesjon for et område vil det være tilknytningsplikt.
 • Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal brukes.
 • Kommunen kan gjennom lokale klima og energiplaner ha en policy for dette (jf. pkt. 4).
 • Loven angir i en bestemmelse om oppgaver og hensyn i planleggingen at planer skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport. Dette gjelder både for kommunale og regionale planer.
 • Kommunale klima og energiplaner kan utarbeides som kommunedelplaner. Slike planer skal ha en handlingsdel som sier hvordan tiltakene i planen skal følges opp, enten av kommunen, andre offentlige myndigheter eller private. Kommunen kan inngå avtaler om oppfølging.
 • Handlingsdelen av planen forutsettes revidert årlig. Dette kan skje i tilknytning til budsjettprosessen.