Robert Meinseth med en oppgangsventil, hans kollega Erling Sandstad med en automatikk.

Er du sikret mot tilbakeslag?

Tilbakeslag i vannforsyningssystemer kan få livstruende og groteske følger.

0

– Dette er bare noen av de utallige eksemplene vi har på følger av at vannforsyningsanlegg ikke er sikret mot tilbakestrømning sier Robert Meinseth i divisjon Water Control i Honeywell AS. – Tilbakestrømning medfører stor fare for forurensning av drikkevannet og representerer derved en betydelig helserisiko.

Norsk standard NS-EN 1717 – når blir den påbudt?
– Tilbakeslag, heverteffekt og overtrykk i internt nett er de vanligste årsakene til at tilbakestrømning oppstår, opplyser Meinseth. – En effektiv måte å unngå dette på, er å installere en tilbakestrømningsventil som tilfredsstiller kravene i NS-EN 1717. Det er en europeisk standard som også har vært norsk standard siden 2001. NS 1717 gjelder «Beskyttelse mot forurensning av drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning.»

– Det er en svær norm som sier når tilbakeslagssikring skal utføres, og hvordan man gjør det i praksis, fortsetter Meinseth. Men i Norge er tilstanden litt sær, for normen er der, men de som driver vannverk er ikke pålagt å benytte den. Sammen med Fredrik Ording fra Asplan Viak i Kristiansand satte vi for tre år siden i gang med kurs for kommunale vannverk, men interessen varierte sterkt. Flere steder måtte vi kansellere.

Hvor er det nødvendig med tilbakeslagssikring
Robert Meinseth opplyser dette om hvor det oftest er behov for tilbakeslagssikring:
– Behovet oppstår ofte ved ledningsbrudd. Hvis du har et internt fordelingsnett og det blir brudd på et vannrør i gaten, blir det et undertrykk som suger vann fra bygningen og tilbake til fordelingsnettet. Hvis vannet som strømmer tilbake er tilsatte kjemikalier eller inneholder bakterier, vil dette befinne seg i fordelingsnettet og pumpes rundt til tappestedene når røret er lappet. Også innenfor en forbrukers fire vegger vil det være fare for at forurenset vann fra en etasje kommer ut av vannkranen i en lavere etasje dersom vanntrykket av en eller annen grunn forsvinner. Hvis dette vannet for eksempel kommer fra badekaret i leiligheten, blir det ikke god kaffe.

– Et annet miljø hvor tilbakeslag kan ha alvorlige konsekvenser, er pumpestasjoner. Pumpestasjoner har ofte en vannslange som brukes for å spyle renn kloakktanken, og den slangen er lang nok til at den kan falle opp i kloakken. Der er det nok av forurensninger, og det er ikke nok med en tilbakeslagsventil, det må opprettes et luftgap med vann som renner fritt ned i en liten tank. Det er den beste formen for tilbakeslagssikring, men i pumpestasjoner er det oftest liten plass, slik at det er vanskelig å få til.

Liten fare i private hjem
I følge Robert Meinseth er ikke tilbakeslag noe stort problem for boliger.
– Et vanlig hjem representerer i utgangspunktet liten fare, det eneste som skjer med vannet der er at det varmes opp. Vannet i rørene kan ikke bli skadelig, med mindre man har et svømmebasseng, da må fyllingen av dette sikres. Det samme gjelder påfyllingssted for varme-/kjøleanlegg dersom vannet er tilsatt kjemikalier.
 

Potensielle forurensningskilder i et hjem, slik som klosettcisternen og oppvaskmaskinen, skal være tilstrekkelig sikret internt, som regel med uinnskrenket luftgap.

En vanlig husinstallasjon er sikker nok, det er sykehus og industri som er de viktigste målene for denne typen sikring, opplyser Meinseth. – I en industribedrift hvor det er direkte påfylling fra nettet og opp i en tank, kan rørbrudd gjøre at kjemikalier kommer inn i nettet.

Honeywells ventiler
Honeywells tilbakeslagsventiler produseres i Mosbach i Tyskland ved en fabrikk som nå heter Honeywell Water Controls, tidligere Honeywell Braukmann. Der er tilbakestrømningsventiler et stort produkt, for i Tyskland er det ikke et spørsmål om man bør ha tilbakestrømningsventil, der er det skal som gjelder. Fabrikken i Mosbach produserer et stort utvalg av ventiler, og for Norge er det trykkreduksjonsventiler for hus som er det viktigste. Tilbakestrømningsventiler er foreløpig ikke et stort produkt.

Eneforhandler for Honeywells tilbakestrømningsventiler i Norge er AxFlow AS. Honeywells ventiler selges utelukkende gjennom grossist.

Honeywell-konsernet har 120 000 ansatte på verdensbasis og selger for 33 milliarder US dollar. Konsernet er først og fremst kjent som en av verdens ledende automatikkleverandører, blant annet til varme, ventilasjon og luftkjøling. Blant de store områdene er også cockpitsystemer og flyplasser.