Alta viser veien ut i verden, og nå også med fremtidsrettet energitenkning.

Alta kommune viser vei, nå også på energi

23.01.08:Alta kommune bygger ut nytt boligfelt på Gakorimyra med opp mot 120 boliger som skal få vannbåren biovarme. Boliger i Alta har behov for 40 prosent mer energi enn Oslo.

0

Dette er ett alternativ kommunen nå går inn for, alt fyrt med flis fra lokale skoger.

Kommunestyret i Alta vedtok i mars i fjor en energiomlegging på 30 GWh, (millioner kilowattimer), innen 2010. Nå har planutvalget gått i gang med å planlegge at det nye boligfeltet på Gakorimyra i Bossekop med 100 – 120 boligenheter skal forsynes med varme fra biobrensel.

Planutvalget mener området egner seg for å spare miljø og energi og ba administrasjonen følge dette opp, blant annet med tanke på å bruke såkalt bioenergi. Boliger med lavt energibehov er også en del av det utvalget vil ha utredet.

Området vil få et åpent overvannssystem, klimavern og hus som er planlagt slik at de kan utnytte solenergien best mulig. Planen skal tilpasses en eventuell ut bygging av nabo området Skoddevarre.

nergibehover for disse 120 leilighetene kan bli nær 730.000 kWh i året. Dette vil dekke oppvarming av vann til både oppvarming og vannforbruk. Varmenettet fram til hvert hus vil koste mellom 20-30.000 kroner. Varmesentralen vil komme på vel 3,3 millioner kroner.  En varmesentral, fyrt med biobrensel vil koste 50-80.000 kroner pr. hus.

tbyggingen gir rett til støtte fra Enova. Beregninger viser at det vil gå med 40 prosent mer energi i Finnmark i forhold til det man regner for tilsvarende bolig i Oslo.

Skogbrukssjefen i Finnmark sier til Finnmark dagblad at tilgangen på jomfruelig trevirke et gode i Alta. Planutvalget satser derfor på at lokale aktører vil kunne bygge og drifte en slik varmesentral.