Statnett får bygge reservekraftverk på Nyhamna

04.09.07; NVE gir Statnett SF konsesjon til et 150 MW gassfyrt reservekraftverk på Nyhamna, Aukra kommune i Møre og Romsdal. Anlegget skal kun tas i bruk dersom det oppstår svært anstrengte kraftsituasjoner med fare for rasjonering. Statnett SF må søke særskilt tillatelse fra NVE for hver gang anlegget eventuelt skal brukes.

0

Statnett har ansvar for å sikre balanse mellom produksjon og forbruk i det norske kraftsystemet.

Dette gjelder også i år med tilsigssvikt til vannkraftanleggene. Reservekraft er ett av virkemidlene som kan brukes for å opprettholde denne balansen i et tørrår.

Midt-Norge mest sårbar
For tiden er Midt-Norge det området med størst sannsynlighet for knapphetssituasjoner. Anlegget på Nyhamna vil derfor kunne ha ekstra betydning for denne landsdelen de nærmeste årene.

Når kraftsituasjonen i Midt-Norge er normalisert gjennom ordinære utbyggingstiltak, vil reservekraftverket kunne bidra til å avhjelpe spesielle situasjoner i den norske kraftforsyningen generelt.

Ikke vilkår om CO2-rensing
NVE har ikke satt vilkår om CO2-rensing av avgassen fra gasskraftverket.

Anlegget har en svært lav forventet brukstid, og det er ikke samfunnsmessig rasjonelt å pålegge slik rensing.

Biobrensel er vurdert
NVE har vurdert biobrensel som alternativ til naturgass, men fordi det er problematisk å skaffe store mengder slikt drivstoff på kort varsel og sikre seg driftsgaranti for biodiesel, er dette vurdert som urealistisk på kort sikt.

Anlegget skal etableres inne på et eksisterende industriområde. Det krever ikke bygging av nye kraftledninger og vil gi små lokale miljøvirkninger.

Statens forurensningstilsyn forventer om kort tid å sende sin anbefaling til Miljøverndepartementet angående CO2-utslipp.