Fjernvarme i kraftig vekst

Men industrien henger etter

0

Det er først og fremst tjenesteytende næringer som er flinke til å ta i bruk denne varmekilden.

Husholdninger har også en svak oppgang de siste 15 årene.

Derimot har industrien vist liten interesse for å ta i bruk mer av denne energikilden.

I 2006 var forbruket av fjernvarme 2 495 GWh, en vekst på 6,2 prosent fra året før.

Forbruket har steget nesten hvert år siden 1983, og var den gang 193 GWh.

Årlig gjennomsnittlig økning siste 10 år er 6,4 prosent.

Forbruket av fjernvarme innen tjenesteytende næringer var i fjor 1 750 GWh. Husholdninger forbrukte 445 GWh fra fjernvarme. Industrien brukte 299 GWh og jordbruks- og fiskerinæringene tok i bruk 2 GWh.

Investeringene i fjernvarmeanlegg har aldri vært større enn i 2006. Da ble et i alt investert for 894 millioner kroner.

Dette fordeler seg på 426 millioner kroner til produksjonsanlegg, 376 millioner kroner til distribusjonsanlegg og 91 millioner kroner til andre investeringer.

De høye investeringene gjenspeiler seg også i anslag fra fjernvarmeverkene for forventet leveranse av fjernvarme til forbruker i 2011 som summerer seg til 3,9 TWh.

Det er en økning på 56,0 prosent fra forbruket i 2006. I tillegg kommer eventuelle nye fjernvarmeleverandører som ikke inngår i dagens statistikk.
Økte priser

Prisen på fjernvarme var i 2006 i gjennomsnitt 53,2 øre/kWh eksklusive merverdiavgift, mens den i 2005 var 45,9 øre/kWh. Sammen med økt salg av fjernvarme bidro den økte prisen til at salgsinntektene steg med 22,9 prosent i 2006, til 1 327 millioner kroner.

Brutto fjernvarmeproduksjon var i fjor 3 219,9 GWh. 100,2 GWh av dette ble brukt til kraftproduksjon, mens 374,3 GWh ble avkjølt mot luft.

Nettoproduksjonen var dermed 2 745,4 GWh. Av denne netto fjernvarmeproduksjonen kom 38,0 prosent fra forbrenning av avfall. Avfall er dermed den klart viktigste energikilden.

Elektrokjeler utgjorde 18,8 prosent, mens flisfyringsanlegg utgjorde 15,6 prosent. Varmepumpeanlegg sto for 9,3 prosent, oljekjeler 7,0 prosent, gass 6,0 prosent og spillvarme 5,4 prosent.

Mens produksjonen av fjernvarme fra avfall var omtrent uendret fra 2005 til 2006, var økningen størst for varmepumpeanlegg med en økning på 102 GWh, tilsvarende 66,3 prosent.

Linker til tabeller hos SSB:
Fjernvarmebalanse. 1997-2006. GWh 
Tekniske og økonomiske hovedtall. 1997-2006
Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme. 1997-2006.