Avskrivningssats for tekniske installasjoner i bygninger

23.10.07: Den 16.oktober var Telfo i høringer med finanskomiteen for å argumentere for en høyere avskrivningssats for tekniske installasjoner i bygg, som utgjør en stadig større andel av bygningers verdi.

0

I dag blir tekniske installasjoner skrevet av sammen med bygget med kun 2 prosent saldoavskrivning for forretningsbygg og 4 prosent for øvrige næringsbygg. Tekniske installasjoner har imidlertid langt kortere levetid enn selve bygningskroppen. De fleste tekniske installasjoner har en faktisk levetid på 5-15 år. TELFO har i en årrekke argumentert for, blant annet gjennom komitéhøringer i forbindelse med budsjettbehandlingene, å øke avskrivningssatsen til 12 prosent.

TELFO ba sammen med NHO og Foreningen Næringseiendom våren 2007 professorene Espen R. Moen og Christian Riis, samt førsteamanuensis Erlend Kvaal (Handelshøyskolen BI) om å foreta en vurdering av de samfunnsøkonomiske effekter, provenyvirkning og administrative forhold knyttet til innføring av egen saldogruppe for tekniske installasjoner.

De konkluderer med at dagens skattemessige behandling av investeringer i tekniske installasjoner medfører samfunnsøkonomisk effektivitetstap. Provenyvirkningen ved å legge om systemet er imidlertid beskjeden. Det er ingen vesentlige administrative problemer knyttet til en omlegging av systemet. Endringer i dagens system vil dessuten kunne realisere en rekke viktige sektorpolitiske og samfunnsøkonomiske gevinster, herunder store gevinster innen energieffektivisering, blant annet som følge av større investeringer i ny teknologi i bygninger.

Dagens system innebærer at det legges en særskatt på høykvalitets tekniske installasjoner som hemmer realisering av viktige sektorpolitiske mål og utløser bruk av mindre samfunnsøkonomiske effektive løsninger. Effekten ved dagens investeringer får en tilleggskostnad (særskatt) beregnet til 5 %. Dette betegnes som en betydelig økning som fortrenger samfunnsøkonomiske effektive investeringer. Dagens system medfører en vridning i retning av å favorisere teknologier med kortere levetid og dårligere effekt.

Endringer av dagens system vil realisere en rekke viktige samfunnsøkonomiske og sektorpolitiske gevinster og nye tekniske installasjoner er avgjørende for bedret helse, miljø og sikkerhet i bygninger. Økt avskrivningssats vil medføre økte investeringer og bedre tekniske installasjoner i landets bygningsmasse og fremme økt energieffektivisering med et potensial pÃ¥ minimum 14 TWh – ved 80 øre/kWh – 11,2 milliarder kroner. Andre konsekvenser er bedret inneklima, bedret arbeidsmiljø, redusert sykefravær og økt produktivitet. Brann og elsikkerhet vil bli forbedret samtidig som infrastrukturen for IT og tele blir mer oppdatert og fremtidsrettet. Provenytapet for en avskrivningssats pÃ¥ 12 % gir en rimelig pris for betydelig energieffektivisering i tillegg til Enovas 1,45 milliarder kroner i 2008.

Kilde: www.telfo.no