Gro Maren Mogstad Karlsen, Kommunikasjonssjef i DiBK. Foto: DiBK.

TEK: – Rom for ”betydelig skjønnsutøvelse”

Krav til energifleksible løsninger, men ingen veileder: Hva skal du velge? – Når preakseptert ytelse ikke foreligger, gir forskriftskravet rom for betydelig skjønnsutøvelse, opplyser Direktoratet for Byggkvalitet.

0

Veilederen til punktet om energifleksible varmesystemer for bygg over 1000 m2ble trukket tilbake 3 mars.
– Dette skaper selvsagt en noe uklar situasjon for de som velger å prosjektere etter nye energiregler, medgir DiBK ved kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen i en e-post.
– For prosjekter som rammesøkte før 3 mars, gjelder punktet om at energifleksible varmesystemer må dekke minst 50 % av normert netto varmebehov?
– Ja, det stemmer. Direktoratet vil understreke at det ikke er snakk om ulike regelregimer. Preakseptert ytelse i veiledning er trukket tilbake, men forskriftskravet er uendret, svarer DiBK.
 
Skjønn fram til 1 juli
– Hvilken prosentandel gjelder for prosjekter som søker før ny veileder er på plass (dvs innen 1 juli)? 
– I en periode må ansvarlig foretak prosjektere uten at det foreligger en preakseptert ytelse. Vi tar sikte på at ny veiledningstekst er på plass 1. juli i år.
Forskriftskravet gjelder like fullt, slik at bygg over 1000 kvadratmeter fortsatt skal ha energifleksible varmesystemer, understreker DiBK. Foretaket må dokumentere hvordan kravene i forskriften er oppfylt. Fram til 1 januar 2017 kan byggenæringen velge mellom nye og gamle krav.

– Når preakseptert ytelse ikke foreligger, slik som nå, så gir forskriftskravet rom for betydelig skjønnsutøvelse, fastslår DiBK.
 
Ikke store forandringer fra tidligere energikrav
Samtidig poengterer direktoratet hva departementet la til grunn i sitt høringsnotat for nye energiregler: At kravet om energifleksible varmesystemer ikke ville medføre store forandringer fra tidligere energikrav for valg av løsninger for bygg over 1000 m2.

– I  høringsprosessen antydet direktoratet at energifleksible varmesystemer må dekke en ”vesentlig andel” av varmebehovet, legger DiBK til.
 
Vær tydelig overfor byggherre
Direktoratet poengterer at veileder til et funksjonskrav er en fortolking, og det angir hva myndighetene mener er tilstrekkelig for å oppfylle kravet. Vanligvis tar man utgangspunkt i gjeldende veiledning når man begynner å prosjektere.
– Dersom prosjekteringen i stor grad er gjennomført når ny versjon av veiledning publiseres, vil det ikke være noe krav om omprosjektering utelukkende basert på endring i veiledning, opplyser DiBK.  
 
Direktoratet anbefaler at ansvarlig prosjekterende har god dialog med byggherre og tydeliggjør premissene for prosjektet:
·        Hvilken utgave av veilederen til forskriften man legger til grunn, og
·        hvor stor andel av varmesystemet som skal være energifleksibelt.

– Det er også vesentlig at vurderingene dokumenteres slik at de kan etterprøves, understreker DiBK.