For å sikre at bygninger over 1000 m2 faktisk får energifleksible varmesystemer, oppgir veilederen til teknisk forskrift minstekrav for areal til teknisk rom. (Arkivfoto).

Ny veileder til TEK er klar

Både vannbåren og luftbåren varme tilfredsstiller kravene til energifleksible varmesystemer i de nye energireglene, ifølge ny veileder fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).

0

Nå har de nye energireglene i teknisk forskrift trådt i kraft, og i dag publiserte DiBK veilederen. 

Her presiseres blant annet kravet om ”energifleksible varmesystemer” i bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA:
      ” Krav om energifleksible varmesystem innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle varmebærerne vil være vann og luft”
Energifleksible systemer må dekke minimum 50 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014. Disse systemene kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann.

Arealkrav til teknisk rom (varmesentral)
Samtidig angir veilederen minimumskrav for areal avsatt til varmesentral, for ”å gi reell fleksibilitet i byggets livsløp. Arealet avsatt til varmesentralen kan ikke være så lite at for eksempel kun el-kjel(er) har tilstrekkelig plass”, presiserer DiBk.

Den nye veilederen oppgir at minimumsarealet avsatt til varmesentral skal beregnes slik: 10m2 + 1% av BRA, opp til 100 m2. Dessuten skal takhøyden i rom for varmesentral være minst 2,5 m, og fri bredde for alle dører i transportveien inn til varmesentralen må være minst 1,0 meter.

Maks 60 °C turtemperatur
De nye energireglene har også krav om å tilrettelegge for lavtemperatur varmeløsninger i bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA. Lavtemperatur varmeløsninger må ha turtemperatur på 60 °C eller lavere ved dimensjonerende forhold, for å oppfylle krav til preaksepterte ytelser. Dette gjelder ikke for varmt tappevann.
Og DiBk fastslår (i veileder til 14-4 annet ledd) at
”Der overføring av varme i hovedsak skjer via strålevarme, er ikke bestemmelsen om lavtemperatur varmeløsning relevant”.

Nok med vannbårent på stua
Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, men kravet gjelder ikke for passivhus, eller hvis boenheten oppføres med vannbåren varme.
• Unntaket forutsetter at vannbåren varme minimum dekker behov for romoppvarming i stue eller tilsvarende rom.
• Det er mulig å bruke annen oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur.

Gatevarme og dataservere må med i reelt energibudsjett
For yrkesbygninger må du beregne energibudsjett med reelle verdier. Veilederen slår fast at som minimum må du bruke reelle verdier for:
• lokale klimadata
• skjerming av bygningen
• innetemperatur
• driftstider
• ventilasjonsluftmengder i og utenfor driftstid
• varmetilskudd fra belysning, utstyr og personer
• energibehov for varmt tappevann
• kjøling
Beregningene skal gjøres i henhold til NS3031:2014, og alle energipostene i standardens tabell 5 skal beregnet.
”Dette gjelder for eksempel forbruk i eventuelt oppvarmet areal, utendørs til snøsmelteanlegg og belysning samt energi til industrielle prosesser inkludert drift av dataservere”, presiserer DiBk.

Krav til energimålere
Både boligblokker med sentralt varmeanlegg og yrkesbygninger skal ha ”formålsdelte energimålere” for oppvarming og tappevann. Ifølge veilederen må det normalt være minst én måler for oppvarming og én for varmt tappevann. For boligblokker er det ikke krav til målere på leilighetsnivå.

El-anlegg i yrkesbygninger med lokalt plassert el-oppvarming må være tilrettelagt for formålsdelt energimåling av oppvarming, og tilsvarende for tappevann. Det er ikke krav til energimåling på lokalt plasserte varmtvannsberedere ”der disse har underordnet betydning”, ifølge veilederen.