– Hvis vi skal bygge nesten-nullenergi i 2020, må vi ha en kontinuerlig opptrapping mot målet, og forutsigbarhet for bransjen, mener Arnkell J. Petersen. Foto: Hilde Kari Nylund.

Alvorlige uklarheter rundt TEK

– Det er svært alvorlig at byggebransjen ikke har mer forutsigbarhet i forhold til regelverket. Fortsatt er det uklart hvordan myndighetene forholder seg til endringer i veilederen, sier Arnkell J. Petersen i Erichsen & Horgen.

0

For selv om Direktoratet for byggkvalitet nå har sagt noe om hva man kan gjøre fram til ny veileder er på plass, mener Petersen det er vanskelig å se hvordan beslutninger tatt i byggeprosjekter de siste to månedene vil bli holdt opp mot en veileder i endring.
– Noen av disse er rammesøkt, og noen vil søkes senere på året. Nå sier DiBK at de som er rammesøkt holdes mot veilederen som gjaldt på rammesøknadstidspunktet. Men hva med de som søker etter 3 mars? Holdes de mot ny veileder, eller er det helt fri tolkning så lenge man argumenterer på en vettug måte? spør Petersen, til daglig seksjonsleder Bygningsfysikk, Inneklima og Energi i Erichsen & Horgen. Han presiserer at han ikke er jurist og dermed ikke har formell kompetanse til å vurdere disse spørsmålene.
– Men jeg praktiserer innen for regelverket og har en erfaringsbasert forståelse for hvordan regelverket forvaltes, legger han til. 
 
Øker prosess-risiko
Petersen har registrert at enkelte mener at det å DiBK trekker tilbake en liten del av en veiledning, gjør at den ikke kan benyttes.
– Men en forskrift blir ikke noe mindre gyldig ved at det ikke er en veiledning, eller at en liten del holdes tilbake. Derimot tilføres en prosessrisiko for de som søker under dette regelverket, fordi det er uklart hvordan myndighetene tolker det, mener Petersen. I praksis kan dette bety behandlingen av saker varierer fra sak til sak. Først og fremst blir dette en sak mellom den som søker ansvarsrett og de som har uavhengig kontroll, men i en tilsynssak vil det også involvere Plan- og bygningsetaten.
 
Venter strammere krav
Petersen mener myndighetene har vært utsatt for et press som har gjort at de har sett seg nødt til å revidere denne delen av veilederen.
– En ny veileder blir i alle fall ikke mindre stram i forhold til energifleksibilitet, tror han, og påpeker at det samtidig foregår en politisk prosess på Stortinget for å gjeninnføre krav om fornybarandel. Dette øker usikkerheten om retningen framover.
– Det er svært alvorlig at byggebransjen ikke har mer forutsigbarhet rundt regelverk enn dette, mener Petersen. Bransjen tar viktige beslutninger hver dag, og må vite at regelverket består og følger den utviklingen Stortinget har vedtatt.
– Sidesporet vi er inne i nå med TEK16, er skapt til å forvirre rundt forventet utvikling av regelverk mot målet om nesten-nullenergi i 2020, mener Petersen.
 
Anbefaler solid margin til 50%-kravet
Erichsen & Horgen har siden årsskiftet anbefalt sine prosjekter å være føre var, og ikke legge seg på grensen til veilederen som nå er opphevet.
– Det er fordi vi har sett en prosessrisiko tilknyttet regelendringer underveis i en byggeprosess, særlig før rammesøknad. Vi holder denne linjen fortsatt, det vil si at vi anbefaler å legge en solid margin til 50 % kravet, opplyser Petersen.
 
Kontinuerlig opptrapping mot 2020
Han er glad for at myndighetene når tar energifleksibilitet mer alvorlig ved å se på hvor stor andel av netto varmebehov systemene kan dekke.  
– Det er gledelig at de er i stand til å ta tilbakemelding på den måten de gjør nå. Hvis vi skal bygge nesten-nullenergi i 2020,  må vi ha en kontinuerlig opptrapping mot målet, og forutsigbarhet for bransjen. Vi må ha mulighet til å bygge opp kompetanse, identifisere de beste løsninger og øke vår kapasitet hvis vi skal stå klare i 2020, poengterer Petersen.