Minstekrav til ventilasjon i bolig bør økes

Kravene i TEK er for lave. Tettere bygg og nye materialer krever mer utskifting.Ventilasjon i bolig burde helst vært dimensjonert etter samme prinsipper som i kontorbygg. Mats Eriksson i VKE synes minstekravene til luftmengder for boliger i TEK allerede er satt for lavt.

0

I forbindelse med en pågående diskurs i VVSforum om et høringsutkast til veiledningen har Mats Eriksson i VKE gitt synspunkter på temaet. Eriksson synes også minstekravene til ventilasjonsluftmengder for boliger i TEK allerde er satt for lavt. Siden utviklingen raskt går mot stadig tettere bygg samtidig som nye og mer emitterende materialer brukes bør minstekravene revurderes – og økes.

Les også: Dårlig luft i din egen bolig er tydeligvis ikke skadelig

 
Tyve prosent
Eriksson tar samtidig til orde for at minstekravene til ventilasjon i bolig primært burde beregnes på tilsvarende måte som for andre bygninger, da hensikten er det samme, nemlig at disse kravene skal sikre at ventilasjonen er tilfredsstillende med utgangspunkt i menneskers behov. 
– Sekundært (hvis primærkravet ikke kan gjennomføres) må minstekravene i dagens TEK heves med minst 20% (dvs. fra tilsvarende 0,5 luftvekslinger til tilsvarende 0,6), påpeker han, og viser til at dette dessuten vil være i godt samsvar med hva som fremgår av NS 15251:2007+NA2014, Tabell NA.10.
 
Energikrav
Eriksson viser også til artikkel i VVS-Forum der en tung aktør innen problemdiagnoser på inneklima (Mycoteam) har uttalt følgende: »Når rommet er i bruk er kravet 0,5 luftvekslinger per time, altså at luften skal skiftes ut annen hver time. Hadde kravet blitt hevet til 0,6, vil det bli et ventilasjonsminimum som ligger litt over der heksesot oppstår».(Red mod)
– Med dagens raske utvikling av alt mer energieffektive ventilasjonsanlegg også for boliger, ikke minst med behovsstyring, mener vi at også at dagens strenge energikrav kan overholdes med noe høyere minimumskrav til ventilasjon i boliger, sier Eriksson.

Mange høringer

Eriksson minner om at det i disse dager er flere viktige høringer på gang som berører ventilasjon i nye og eksisterende boliger:
 
1. Nye energikrav i TEK10: Se Energikrav 2015: Samlet sett i positiv retning for inneklima. VKE gjennomfører 26. mars  Workshop – Høring nye energikrav. Høringsfristen er 18. mai. I forslaget til Nye Energikrav foreslås å skjerpe kravet til uønsket luftlekkasje (tetthet) fra 2,5 luftvekslinger per time for småhus og 1,5 for øvrige bygg til 0,6 for alle bygg.
 
2. Forslag til forenklinger – eksisterende bygg, som har høringsfrist 26. mai 2015. I dette utkastet er det foreslått lemping av krav til ved utvidelse av boligareal, etablering av nye beboelsesrom innenfor samme boenhet.  Det er foreslått lemping av krav bl.a. vedrørende ventilasjon og energi.

3. Forenkling av TEK mot TEK17 DiBK inviterer byggenæringen og andre interesserte aktører til å gi innspill til forenklinger og forbedringer av TEK10 den 25. og/eller 26. mars. Innspillsmøtene kommer i forkant av ordinær høringsprosess. Direktoratet tar sikte på å sende forslag til endringer i byggteknisk forskrift på høring høsten 2016, slik at en ny forskrift kan tre i kraft i 2017.
 
VKE vil i alle disse høringene  gi innspill om at minstekravene til ventilasjonsluftmengder for boliger i TEK er altfor lave.
Konsekvensene for helse og inneklima grunnet mangelfull ventilasjon er allerede betydelige, og kan bli en større ved utvidelse av eksisterende boligareal hvis kraven til inneklima og ventilasjon da svekkes. 
 
– Vi har nok av eksempler og dokumentasjon på at kravene allerede er for snaue, sier Eriksson til VVSforum. Han støtter bransjens umiddelbare tilbakemeldinger på at det stilles for lave krav til boligventilsjon. Jeg ville aldri vært tilfreds med en slik ventilasjon om jeg skulle kjøpe bolig, sier han.
Man kan risikere å kjøpe en leilighet, få problemer med ventilasjon og senere finne ut at offentlige krav likevel er fulgt, det er nesten et narrespill, sier Eriksson.
 
Folk er folk
Eriksson ser med andre ord prinsipielt ingen forskjell på yrkesbygg og boliger når det gjelder hvordan kravet helst bør settes. 
– Det er som kjent færre mennesker og en annen aktivitet i en bolig, men det er de samme behovene. Det vil kanskje bli vanskelig å gå over til denne regnemåten i boliger, men det er ikke noe i veien for det. Da vil man kunne klassifisere ventilasjon mer etter behov. Bor det mange mennesker i en bolig trengs det mer luft, det er så enkelt, sier Eriksson. 
 
Et annet forhold er hvordan man lever livet. Hvis det er mye planter og det tørkes tøy, vaskes gulv etc. kan fuktighet bli et problem. 
– Hvis kravene ikke blir skjerpet frykter jeg knapphet på luft og dårlig inneklima, vi vet jo at mange som har kjøpt seg boliger der offentlige normer er fulgt har blitt skuffet over ventilasjonen, det er ikke bra, sier Mats Eriksson i VKE.