Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press.

Forslag til nye energi-krav på kollisjonskurs med byggebransjen

Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press, har foretatt en gjennomgang og analyse av 189 høringssvar til nye energikrav i TEK 15, med hovedfokus på beregningspunkt. Bransjeanalysen viser at kun 20 prosent støtter DiBKs forslag til fritt å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

0

Zjidemans forteller at i VVS-bransjen er det ingen som støtter DiBK forslag til å avvikle krav til begrensning av elektrisitetsbruk til oppvarming.

Av de 189 svarene som er offentliggjort på DiBKs hjemmeside er det byggbransjen med hele 43,4 % som er mest representert. Det er spesielt laftenæringen som har mobilisert seg og sendt inn sine tilnærmet like svar. Flere kommuner har også engasjert seg i laftenæringen.
Elektrobransjen er svakt representert med kun 7 høringssvar som utgjør 3,7 % av alle innsendte svar. De engasjerte i elektrobransjen er primært bransjeforeninger og kraftselskap. Antall og andel svar fra ulike bransjer og eksempler på hvem som inngår i disse er vist i tabellen under.


*Annen/Alle: Dette er dem som ikke kan knyttes direkte til en av de tre bransjene eller representerer mer enn én av dem.

Overordnede meninger

Fjerning av tiltaksmetoden

Det er en generell enighet om at det er feil å fjerne tiltaksmetoden. Ved å fjerne tiltaksmetoden, fjernes den forenklede metoden som er i strid med DiBKs generelle intensjon om «forenkling av regelverket». Denne fjerningen vil medføre merarbeid og ramme spesielt de små og mellomstore bedriftene i bransjen. De få som er positive til å fjerne tiltaksmetoden er primært større entreprenører som kun bygger store bygg, og byggkonsulenter.

Ventilasjon

De fleste er positive til innstramningene til SFP og varmegjenvinning, men enkelte er kritiske til reduksjon av luftmengder og kjøling med ventilasjonsluft.

Bygningskroppen

De fleste er positive til innstramning av minstekrav til bygningskroppen og rammekrav bortsett fra bygg-bransjen (43 %) som varsler økte byggekostnader og påpeker feil i DiBKs beregningsunderlag. Strengere krav til laftede bygg er det bred uenighet om, samt at takvinder skal ha mildere krav enn vanlige vinduer.

Beregningspunkt
Av de 189 høringssvarene har 54 % ikke tatt en konkret stilling til hva som bør være beregningspunkt for et bygg.
Av de 46 % som har tatt stilling til beregningspunkt representeres følgende bransjer:

VVS Bygg Elektro Annen/Alle
30 % 31 % 8 % 31 %
 

Av de 46 % som har tatt stilling til beregningspunkt, er svarene delt inn i 3 grupper:

1. Levert energi (ihht DiBKs definisjon)
2. Netto energi UTEN begrensning til elektrisitetsforbruk (altså i tråd med forslaget fra DiBK)
3. Netto energi MED begrensning til elektrisitetsforbruk (Gjelder begrensninger til direktevirkende el til oppvarming, enten tilsvarende TEK10 eller annen prosentsats)

Av de 46 % som har tatt stilling til beregningspunkt mener de:

Levert Energi 47,1 %
Netto Energi UTEN el-begrensning 20,1 %
Netto Energi MED el-begrensning 32,8 %
 

– Det er kun 20 % som støtter DiBKs forslag til fritt å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Av alle høringssvarene utgjør dette 9,3 %, påpeker Zjidemans. 
– 47 % ønsker å endre beregningspunkt til «Levert energi», mens 33 % ønsker å beholde netto energi med begrensninger til bruk av elektrisitet til oppvarming tilsvarende dagens TEK10. Det er altså 80 % (av de som har tatt stilling til beregningspunkt) som er direkte uenige med DiBK vedrørende beregningspunkt.

Av de som ønsker å beholde netto med el-begrensning, vil noen å videreføre dagens krav fra TEK10 (40/60 %), mens andre ønsker å justere andelen eller hva som inngår i denne. Eksempelvis ønsker noen at en varmepumpes elektrisitetsforbruk (drift) skal inkluderes i elektrisitetsforbruket til oppvarming.

Dette mener de ulike bransjene:

  VVS Bygg Elektro Annen/Alle
Levert Energi 60 59 14 31
Netto Energi uten el-begrensning 0 26 86 17
Netto Energi med el-begrensning 40 15 0 52
 

– I VVS-bransjen er det ingen som støtter DiBK forslag til å avvikle krav til begrensning av elektrisitetsbruk til oppvarming. Bransjen er delt i spørsmålet om beregningspunktet skal være levert (60 %) eller netto med begrensinger til direkteverkende elektrisitetsoppvarming (40 %), forteller Zjidemans. 

I Bygg-bransjen er det samme enighet om å ha levert energi som beregningspunkt som VVS-bransjen (60 %), men det er delte meninger omkring begrensning til direktevirkende elektrisitetsoppvarming.

I Elektro-bransjen er det bred enighet med høringsforslaget om fritt å kunne bruke elektrisitet til oppvarming og at beregningspunktet skal være netto energi.

– Av de som ikke kunne knyttes direkte til én av de tre bransjene eller representerte alle, mener over halvparten (52 %) at beregningspunktet bør være netto energi med begrensning til direktevirkende elektrisitetsoppvarming. Av de som argumenterte for å kunne bruke elektrisitet uten begrensninger til oppvarming, poengterte flere at det må stilles krav til energifleksibilitet og tilrettelegging for konvertering til annen energikilde, påpeker Zjidemans. 

Utvalgte sitat fra ulike høringssvar
Den setningen som er en gjenganger i høringssvarene er «et skritt i feil retning». Under gjengis utvalgte sitat fra de ulike bransjene.

Brødrene Dahl AS
«Vi mener forslaget vil slå beina under energifleksibilitet og nye produkter og løsninger som er under utvikling.»
«Primært: Brødrene Dahl ønsker at forslaget til nye energikrav til bygg trekkes tilbake og at nytt forslag utarbeides som tar hensyn til de politiske føringer som ligger til grunn.»

Byggenæringens Landsforbund (BNL)
«BNL mener det ikke er forenkling å fjerne tiltaksmodellen for alle bygg. Tiltaksmodellen bør i alle tilfeller beholdes for boliger. Den kan også være egnet for større bygg hvor den fører til forenklet prosjektering.»

COWI
«Er dette et steg i feil retning?»

CTC Ferrofil
«CTC mener dette er å gå et skritt tilbake i stedet for ett skritt videre, hvor målet er nullutslippshus.»

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
«EBA mener dette tilsier at beregningspunktet bør legges til Levert energi slik at det kan legges til rette for mer kostnadsoptimale løsninger.»

Elektroforeningen
«Elektroforeningen anbefaler derfor å endre valg av beregningspunkt for krav til energieffektivitet til et nytt beregningspunkt som reflekterer beregnet levert energi fra bygningens energiforsyningssystem.»

Enova
«Distribusjonssystemer for varme er langlivede investering på lik linje med selve bygningskroppen, og det er derfor nødvendig at investeringer i energifleksible anlegg blir gjort samtidig som bygget settes opp»
«Det er etter Enovas mening flere forhold som kan medføre at intensjonen om å legge til rette for langsiktig energifleksibilitet i bygg og redusert avhengighet av elektrisitet for oppvarming ikke innfris med forslaget slik det foreligger»

Erichsen & Horgen
«Erichsen & Horgen mener at en lemping av krav til energiforsyning dreier utviklingen i feil retning.»
«For boliger vil forslaget i TEK 15 føre til svært utbredt bruk av direktevirkende elektrisitet og gi liten energifleksibilitet. Dette vil hindre fremtidige brukere av bygget å kunne velge andre energieffektive energiforsyningskilder.»

Husbanken
«I praksis betyr dette økt frihet til å velge elektrisk oppvarming, som panelovn i nye bygg. Dette vil være den billigste løsningen for utbygger, men ikke nødvendigvis for bruker av bygget. Det kan se ut som man har sett bort fra driftskostnader, komfort og effektbelastning på nettet.»

Landsforeningen for hjete- og lungesyke (LHL)
«LHL er bekymret for at vi med nye regler får økt bruk av gjennomstrømningsovner. Både på grunn av pris og tilgjengelighet er de fleste panelovner som installeres i dag gjennomstrømningsovner. Gjennomstrømningsovner kan ha negativ effekt på inneklima og helsen til de som bruker byggene. Forbrenning av støv på varme overflater inne i ovnen fører til spredning av forbrenningspartikler til inneluften.»

Multiconsult
«Multiconsult registrerer med undring at det er foreslått å beholde netto energibehov som rammekrav – dette til tross for at stort sett hele byggebransjen mener at beregnet levert energibehov er mest fornuftig og gi de beste løsninger for valg av tiltak.»

Norconsult
«Det er i alle tilfeller merkelig at enklere beregninger er et argument som skal gå foran det samfunnsmessige oppdraget med å sørge for en helhetlig energiforsyning og ivareta en offensiv klimapolitikk, samt forsterke klimaforliket. Det er å svekke klimaforliket og ivareta en defensiv klimapolitikk. Et skritt tilbake fra TEK 10 og et tilbakeskritt for samfunnet og miljøet. Begrepet energikvalitet er totalt fraværende i høringsresonnementet. Bygningers rolle som brukere av lavverdig energi og som en robust og energifleksibel del av energisystemet er ikke vektlagt.»

Norges bygg og eiendomsforening (NBEF)
«NBEF ønsker levert energi som beregningspunkt. På denne måten vil klimatiserende passive tiltak så vel som lokale energiforsyningsløsninger kunne velges for å underbygge kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Det kan stilles minstekrav til enkeltkomponenter for å sikre kvaliteten på løsninger.»

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
«Valget av netto energibehov som beregningspunkt sikrer etter vår vurdering at det bygges gode
bygningsskall med lavt varmebehov, men stimulerer i seg selv ikke til effektiv lokal varmeproduksjon. Det stimulerer heller ikke til lokal kraftproduksjon som eventuelt kan bli nødvendig dersom man får
krav til nær nullenergibygg.»
«…bruk av elektrisitet i Norge miljøvennlig, altså er det ingen grunn til å oppfordre til å bruke andre energibærere, så lenge vi mener det vil være god tilgang på elektrisitet i overskuelig fremtid.»

«Frem mot 2030 ser ikke NVE noen problemer med forsyningssikkerheten for elektrisitet. Det er altså ikke et problem om elektrisk oppvarming er den løsningen som velges.»

Norsk Eiendom
«Vi argumenterer derfor om at systemgrensen endres fra «netto energi» til «levert energi». Det er logisk at vi allerede nå legger til rette for lokal energiproduksjon da dette vil være en absolutt nødvendighet i «nesten null-energi-bygg» som jo åpenbart må komme ved neste forskriftsrevisjon. Ved å endre dette prinsippet allerede nå ved første forskriftsendring, vil man kunne oppnå tilstrekkelig innovasjon og utprøving av løsninger som vi vil være helt avhengige av på vei mot nullutslippssamfunnet»

Oslo kommune, Undervisningsbygg
«Basert på de erfaringene Undervisningsbygg har gjort med bygging av passivhus, anser vi at de skjerpede kravene som det legges opp til for bygningskropp og tekniske installasjoner ikke representerer noen stor utfordring. Kostnadene og vanskelighetene er ikke så store som man fryktet før man satte i gang med passivhusbygging, og leverandørmarkedet har maktet å tilpasse seg kravene på en god måte.»
«Å unnlate å stake ut en retning for energiforsyning til byggene utover et forbud mot fossil energi, og tillate full dekning fra direktevirkende elektrisk kraft fra nettet fremstår derfor som et skritt i feil retning.»

Rørentreprenørene Norge
«Om man fjerner fornybarkravet er det fare for at de fleste typer bygg vil bruke mer elektrisk energi enn ved TEK10»
«… sett ut fra et totalperspektiv, et skritt i feil retning…»
«… direkte oppvarming med elektrisitet fra fornybare kilder kan sammenlignes med å «dusje i champagne»

Standard Norge
«Beregningspunktet «levert energi» er i tråd med energimerkeordningen og det beregningspunktet de fleste andre europeiske land har lagt til grunn basert på bygningsenergidirektivet og bruk av NS-EN 15603. Det bør vurderes om TEK kan benytte beregningspunktet «levert energi» slik at man inkluderer bygningens energisystemer i vurderingen av rammekravet. Dette vil fremme innovasjon og smarte løsninger for å redusere bygningers behov for levert energi.»

Statsbygg
«Statsbygg foreslår derfor at man velger levert energi som systemgrense i stedet for netto energibehov.»

Sweco
«Fremover nå trenger vi økt fokus på energiforsyning.»

«Vi mener dessuten at netto energi som beregningspunkt er til hinder for innovasjon og nytenkning. Et eksempel på dette er adiabatisk kjøling av ventilasjonsluft…»

Veidekke
«Forslaget til nye energikrav gjør at vi beveger oss i retning av det optimale bygningsskallet med dagens teknologi. I 2020 er det forventet at forskriftsnivået skal være på nesten nullenergi-nivå, og vi hadde forventet at høringsforslaget hadde inneholdt retningslinjer for levert energi. Gjerne en kombinasjon med netto energikrav på bygningskroppen og levert energikrav på energiforsyningen med tanke energiproduksjon på eller i nærheten av bygningen. Slike løsninger kunne vært svært aktuelle ved rehabilitering, f.eks ved at en uforholdsmessig dyr fasaderehabilitering ble erstattet av solfangere eller lignende på bygget.»
«Vi har oppfattet fra Departementet at målet er et enklere regelverk. Vår konklusjon er at de foreslåtte energireglene, spesielt for boligblokker og småhus er det motsatte og vil kreve betydelig mer prosjektering.»

Zero
«Framtidens bygg vil bestå av svært energigjerrige bygningskropper, være utstyrt med energieffektive tekniske installasjoner, produsere lokal fornybar energi der det er hensiktsmessig og være dekket av 100% fornybar energi produsert på en effektiv måte. I tillegg vil de være bygget med lave klimagassutslipp fra materialfremstilling og byggingen.»
«Likevel vil vi utrykke skuffelse over at DiBK ikke sørget for å utrede beregningspunktet «Levert energi med korrigeringsfaktor», slik vi forstår Multiconsults rapport og høringsnotatet. Korrigeringsfaktor ville vært riktig for at fjernvarme og biobasert oppvarming fortsatt skulle vært aktuelle, og levert energi som beregningspunkt ville kreditert solfangere og solceller. Vi mener at levert energi med korrigeringsfaktor sammen med noe strengere minimumskrav ville vært svært interessant å fått utredet.»