Enova gir støtte til kartlegging av energitiltak i oppgraderingsprosjekter

Borettslag, sameier og yrkesbygg får støtte til kartlegging for oppgradering

0

– Kartlegging av tilstand og forslag til sammensetning av energitiltak er avgjørende i oppgraderingsprosjekter, da dette arbeidet gir prosjekteier et godt verktøy og nødvendig oversikt for å komme videre i prosessen, forklarer energirådgiver Stig Allan Stokvik i Enovas svartjeneste, Enova Svarer.

En helhetlig kartlegging kan senere benyttes som basis ved søknad om investeringsstøtte fra Enova gjennom programmet ”Støtte til eksisterende bygg”.

Viktig grunnlag
For å bistå byggeiere og leietakere allerede fra idefase og forprosjekt har Enova åpnet et tilbud, som gir støtte til kartlegging av større porteføljer av yrkesbygg, samt borettslag og sameier. Kartleggingen belyser eksisterende tilstand, potensiale for energibesparelse og hvilken sammensetning av tiltak som gir høyest lønnsomhet. Kartleggingen danner også et viktig grunnlag dersom prosjekteier senere ønsker å søke om investeringsstøtte til oppgraderingen hos Enova.

-Kartleggingsjobben bør omfatte en bred analyse av både bygningsmessige tiltak og tiltak for ventilasjon, inneklima, varme- og kjøleanlegg, belysning og andre tekniske anlegg. De mest vellykkede prosjektene er de med god sammensetning av energieffektiviserende tiltak, der alle forhold som kan påvirke energibruk og inneklima er tatt hensyn til, forklarer Stokvik.

Støtte til kartlegging
Enovas støttetilbud for kartlegging, og også eventuell senere støtte dersom en oppgradering skal gjennomføres, er for mange et viktig incentiv i første prosjektfase. Enova ønsker å bidra til at store prosjekter, med stort potensiale for energibesparelse og smarte løsninger for fornybar energi, belyses og iverksettes.

-Tilbudet om støtte til kartlegging gjelder alle eiere og leietakere av yrkesbygg, samt for borettslag og boligsameier. Tilbudet er særlig rettet mot større porteføljer av yrkesbygg, på minimum 50.000 m2, og borettslag og sameier som omfatter minst ti boligenheter.

Målgruppe
Søker må være prosjekteier og registrert i foretaksregisteret. Søker må også være økonomisk ansvarlig for prosjektet og den som dokumenterer og rapporterer resultatene i prosjektet. Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker. Utover disse kriteriene vil aktuelle søkere være:

– Private og offentlige eiere av yrkesby
– Borettslag og boligsameier
– Leietakere i yrkesbygg

Hvem kan søke?
For å få innvilget støtte må følgende kriterier tilfredsstilles:
– Prosjektet det søkes støtte til skal være forankret hos søker
– Yrkesbygg må omfatte minimum 50.000 m2 oppvarmet BRA. Kravet gjelder per byggeier/ leietaker, og kan ikke omgås ved at flere eiere/leietakere går    sammen om en felles søknad
– Støtte til borettslag og boligsameier må som et minimum omfatte ti boenheter
– Kartleggingsjobben skal gjennomføres i løpet av seks måneder
– Kartleggingen skal være mer omfattende enn kravet som følger av plikten til utarbeidelse av energiattest for bygg (for mer info, se krav til energimerkeforskriften).

Krav til søknad
Det gis maksimalt støtte på inntil 50 prosent av godkjente kostnader. Dette gjelder følgende:
– Dokumenterte kostnader på innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen, samt dokumenterte timekostnader beregnet i henhold til gjeldende satser. Reisekostnader følger statens satser.
– Egne timekostnader setter til 500 kroner per time. Dersom annen sats benyttes kan dette utgjøre maks én promille av årslønn for personalet det gjelder (oppad begrenset til 1000 kroner per time). Sats over 500 kroner per time må dokumenteres.
-Tidlig prosjektoppstartsdato og om søknader gjelder et høyt antall boenheter, påvirker også prioriteringen, sier Stokvik.
 
Krav til dokumentasjon
For å få utbetalt støtte til kartlegging skal følgende innrapporteres via Enovas søknads- og rapporteringssenter;
 
–         Faktura og timelister
–         Kortfattet rapport som beskriver organisering, og hvem som har gjennomført hovedaktivitetene i kartleggingen
–         Oversikt over tiltak for alle bygningene som inngår i prosjektet
–         Kartlagte energireduserende tiltak skal utgjøre en energibesparelse på minimum ti prosent av normert energibruk for bygningsmassen
–         Resultatet fra kartleggingen i form av rapport fra rådgiver, konsulent eller egenprodusert rapport lastes opp i Enovas rapporteringssenter

-Prosjektet skal ferdigstilles innenfor planlagte frister, og komplett rapportering skal gjøres innen én måned etter prosjektslutt, forklarer Stokvik.

For støtte opptil 200.000,- er ikke en revisorerklæring et krav. Kopi av faktura samt kopi av timelister for egeninnsats må imidlertid dokumenteres og signeres av to bemyndigede personer.

Søknadsveiledning, samt nødvendige tillegg, er tilgjengelige i Enovas søknadssenter. Søknaden skal inkludere følgende informasjon:
– Kortfattet beskrivelse av søker og bygningsmassen som skal kartlegges
– Bygningskategori og arealet på bygningene som skal kartlegges

Les mer om støtte til kartlegging på Enovas hjemmesider: www.enova.no – finansiering – næring
Kartleggingsstøtten gis under gjeldende notifisering; Støtten er forankret i Efta Surveillance Authority (ESA) vedtak 248/11/COL «Decision of 18 July 2011 on the Norwegian Energy Fund Scheme» artiklene 104, 105 og 149 og gruppeunntak for miljøstudier i kommisjonsforordning EC 800/2008, kap. II, artikkel 24.

FAKTABOKS
 
Yrkesbygg
Maks støtte per prosjekt er 500.000 kroner.
-Støtten fastsettes på grunnlag av antall m2 oppvarmet BRA som kartlegges. Maks støtte beregnes med basis i én krone per m2  oppvarmet BRA. Støttebeløpet tilsvarer opptil 50 prosent av godkjente kostnader, forklarer Stokvik.
 
Prioritering av mottatte søknader gjøres blant annet ut fra;
–  Søknader med høyt samlet omsøkt areal i prosjektet
–  Søknader med tidlig prosjektoppstartsdato
 

Borettslag og boligsameier
 
Maks støtte per prosjekt er 250.000 kroner.
 
Støttebeløpet tilsvarer opptil 50 prosent av godkjente kostnader, og avhenger av antall boligenheter som skal kartlegges, etter følgende støttesatser:
 

Antall boenheter Støttenivå, kroner
10 – 49 50 000
50 – 99 100 000
100 – 149 150 000
150 – 199 200 000
200 – 250 000

 
Prioritering av mottatte søknader gjøres blant annet ut fra;
– Søknader med høyt samlet antall boenheter
– Søknader med tidlig prosjektoppstartsdato