Daimyo Rindi Energi planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg sørvest for Gjøvik sentrum. Bildet fra anlegget i Hurum. Foto Daimyo Rindi Energi.

Skal bygge fjernvarme i Gjøvik

08.07.09: NVE har gitt Daimyo Rindi Energi AS konsesjon for å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg i Gjøvik sentrum og omegn. NVE avslår samtidig konkurrerende søknad fra Eidsiva Bioenergi AS.

0

Daimyo Rindi Energi planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg ved Dalborgmarka avfallsdeponi, 4 km sørvest for Gjøvik sentrum. Grunnlasten i anlegget kommer fra forbrenning av avfall og deponigass, og som spiss- og reservelast vil det bli installert olje- og gasskjeler.

Daimyo Rindi Energi vil i tillegg til konvensjonell vannbåren fjernvarme, også levere prosessdamp til industribedrifter på Gjøvik. Samlet installert effekt i fjernvarmeanlegget vil være omlag 74 MW, noe som dekker et varmebehov på om lag 152 GWh årlig.

Konsesjonsområdet omfatter om lag halvparten av det tettbygde området nord for Gjøvik sentrum.

onsesjonsgrensen går deretter i retning til Hunndalen øst ved Askimhaugen. Videre følger konsesjonsgrensen vestsiden av Hunnselva frem til Breiskallen. Herfra går konsesjonsgrensen ned til Mjøsa i øst.

Etter NVEs vurdering er fordelene ved anlegget overveiende i forhold til ulempene. Anlegget er videre vurdert til å medføre akseptable miljøvirkninger og å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme fra fornybare energikilder.

Daimyo-gruppen arbeider innen energi og gjenvinning med avfallshåndtering; avfallshandel, energigjenvinning fra avfall, energileveranser til industri, handel og private boliger basert på damp og vannbåren varme. Selskapet ble etablert i 2003 og er i privat eie.

Daimyo eier og driver i dag energigjenvinningsanlegget Hurum Energigjenvinning KS og har også eierandeler i det koreanske engineering selskapet Kentec-OPAS CO. Ltd. som eier og drifter forbrenningsanlegg i Korea.

Kilde: Fjernvarme.no

Mer på Rindi Energi