NSB har satt i gang et energiprogram for å redusere forbruket av energi og har mottatt 12 mill. kroner fra Enova i støtte. Målet er å redusere forbruket med 15 %

NSB skal spare 60 GWH hvert år

02.05.08: NSB har fram til 2005 brukt cirka 400 GWh elkraft per år til persontrafikk, og dette forbruket skal nå kraftig ned. Samtidig skal NSB utvikles til en enda mer miljøvennlig transportbedrift. NSB har satt i gang et energiprogram for å redusere forbruket av energi, og har mottatt 12 millioner kroner i støtte fra Enova til dette.

0

Målet er å redusere forbruket med 15 %. Prosjektet har som mål å redusere det samlede årlige forbruk med 60 GWh.

Støtten fra Enova har vært en viktig faktor til at et svært omfattende og mangeårig program er igangsatt. Samarbeidsavtalen mellom NSB og Enova har bidratt til økt fokus i alle ledd i bedriften og dermed er dagsorden satt for et 5-årig program.

Grønn profil på strøm
Alle tog som kjører i Norge bruker fra 1. juli 2007 kun strøm fra vannkraftverk. NSB kjøper elektrisk kraft gjennom jernbaneverket (Bane Energi), som har inngått avtale med kraftprodusenten Skagerrak Energi.

Skagerrak Energi utsteder opprinnelsessertifikater etter europeisk standard for slik handel. Sertifikatordningen(RECS) er felles europeisk og administreres i Norge av markedsnøytrale Statnett.

Miljøsjef Tor Olaf Andersen i NSB er godt fornøyd med at NSBs tog nå kjører med miljøstrøm. Han sier også at prosjektet med å etablere rutiner for en økonomisk kjøring går etter planen.

Ved prosjektets start ble NSB avregnet fra Bane Energi (JBV) for cirka 280 GWh kjørestrøm, cirka 80 GWh til klimaanlegg i togkupéer og cirka 40 GWh til oppvarming av togene i parkert tilstand. NSB har i underkant av 300 tog for persontrafikk som omfattes av prosjektet.

Prosjektet har en totalramme på nærmere 118 mill. kr og på grunn av størrelsen er energiprogrammet delt opp i en rekke mindre delprosjekter.

Representanter fra togledere, lokførere, ulike fagspesialister osv deltar i de 10 ulike delprosjektene. Daglig ledelse for energiprogrammet er tillagt miljøsjef Tor Olaf Andersen.

Prosjektet deles inn i 3 hovedområder for energisparing:

Energiøkonomisk kjøring
Redusert forbruk til drift av tog innebærer mobilisering av samtlige 1000 – 1500 lokførere, togledere, ruteplanleggere, togsjefer og ledelsen i persontrafikk.

Tilbakemeldingen fra de ansatte har vært meget positiv. I tillegg blir NSBs lokførere trent i energiøkonomisk kjøring i en egen kjøresimulator på Sundland i Drammen. Optimale ruter, fokus på kjøretid og stoppetid på stasjonene samt bedre tilbakemelding fra togledere om trafikksituasjonen øker mulighetene for hastighetsoptimalisering.

Å bruke elektrisk brems i stedet for mekanisk brems, gjør at elektrisk energi mates tilbake på nettet. Tilbakemating av bremseenergi er en mulighet som brukes i større omfang nå enn tidligere, men som fortsatt ikke fullt ut blir benyttet.

Det er nå installert målere på alle dagens tog. Installasjon av strømmålere på samtlige tog er av stor betydning for prosjektet og dette kan bidra til god tilbakemelding til lokfører og dokumentasjon av resultatene.

Det jobbes med mulighetene til å se på energiforbruket for en enkelt tur eller for et tog over flere døgn. Hurtig tilbakemelding om forbruket under kjøring er teknisk mulig, men ligger noe fram i tid.

Energiforbruk i parkerte tog
Togene bruker i varierende grad energi når de er parkert. De største sparepotensialene ligger i varme/ventilasjonsanlegg samt i teknisk utstyr som transformatorer og omformere. Det er også viktig å være bevist på om toget skal hensettes på varmepost (1000 volt støpsel), pantograf (bøylen på toppen av toget som henter ned strøm), eller om det skal stå spenningsløst

Klimaenøk på togene
Dette delprosjektet retter seg mot forbruket av energi til ventilering og oppvarming/kjøling av togkupéer på tog i drift. På hvert togsett er det en ombordansvarlig som er ansvarlig for inneklimaet.

Det er viktig å gå gjennom de forskjellige togtypene for å kartlegge styringsmuligheter, både av luft og varme/kjøling og en rekke tiltak er iverksatt, men dette må skje på en slik måte at den daglige driften ikke forstyrres.

Generelt opplyser NSB at kundene er bedre fornøyd med inneklimaet, da antall klager på kupetemperaturer er redusert, samtidig som energiforbruket er redusert. Altså bedre inneklima til en lavere pris!

Prosjektorganisering
Disse 3 hovedområdene involverer flere av divisjonene innen NSB, både persontrafikk, materiell og miljø.

Prosjektet er satt sammen slik at god ledelsesforankring er ivaretatt, og det arbeides med å få ansvarliggjort energibruken i alle ledd. Lokmannsforbundet og Jernbaneforbundet er representert i dette spennende programmet.

Prosjektet har 10 delprosjektledere, 1 programleder og ei styringsgruppe. Firmaet Entro Energi AS er innleid som fagspesialist og som organisator for å sikre framdrift og rapportering.

Det er etablert delprosjektgrupper med utgangspunkt i delprosjektene. Innenfor hvert delprosjekt er det ei arbeidsgruppe.

Fakta om NSB-prosjektet:
– Alle elektriske lokomotiv og motorvognsett har installert energimålere.
– Store besparelser er oppnådd med varme og ventilasjon, når togene står parkert, altså uten at de reisende merker nedgang i komfort.
– På grunn av høye kupétemperaturer har det vært mulig å bedre inneklimaet samtidig som energi er spart.
– Alle lokførere skal ha opplæring i energiriktig kjøring.
– EOS for tog er under utvikling.

kilde: Enova