Bio Varme AS får fjernvarmekonsesjon i Sandefjord kommune

26.08.08: NVE har gitt Bio Varme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Fjernvarmeutbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 32 GWh.

0

Anlegget omfatter to varmesentraler med en samlet effekt på om lag 21 MW. Den ene varmesentralen er planlagt bygget ved Heimdalveien, og den andre i forbindelse med utbygging av Kilen brygge. Fjernvarmeanlegget er planlagt med biobrensel og varmepumper basert på sjøvann som grunnlast. Som spiss- og reservelast vil det bli brukt olje- og elektrokjeler.

NVE har vurdert at tiltaket er samfunnsmessig lønnsomt, og har lagt vekt på at varmeproduksjonen basert på biobrensel reduserer CO2-utslipp dersom en sammenlikner med bruk av olje som energibærer.

Bio Varme AS ønsker å søke Sandefjord kommune om tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven.

Kild:NTB